حقانیت یا نجات (نگاهی درون و برون دینی به پلورالیسم دینی)
34 بازدید
ناشر: مرکز پژوهشها
نقش: نویسنده
سال نشر: 1385
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی